RailCOMPLETE 2023.2

IFC-eksport

RC 2023.2 eksporterer nå modellene dine til IFC. De mest brukte IFC-eksportformatene er tilgjengelige: IFC2x3, IFC4 og IFC4.3.

illustration

Overføre Lua-formler mellom objekter

Det er nå enkelt å matche Lua-formler mellom objekter:

(1) Velg de objektene som ikke inneholder de oppdaterte formlene…
(2) Du kan sjekke i Object Manager hva resultatene av de aktuelle formlene er (for eksempel ulike “navn”-formler).
(3) …Kjør den nye kommandoen RC-MatchFormulas
(4) …Velg deretter et objekt som inneholder de riktige Lua-formlene.
(5) Kontroller igjen at alle objektene nå har de riktige Lua-formlene.

Forriglingstabeller

Opprett sikringsanlegg for dine signaldesign, med full kontroll over tog- og skifteveier, forriglingsparametere og tabellpresentasjon.

Objekter i dødsoner

Har du irritert deg over objekter som får «NaN» (Not a Number) som kilometer-verdi fordi sporet eller kontaktledningen det tilhører går i sikk-sakk akkurat der objektet befinner seg? RailCOMPLETE 2023.2 beregner lineær adresse til objekter også i slike dødsoner, som spesifisert i ISO 19148:2012. Kilometer-verdien blir hentet i linjens knekkpunkt, og så beregner RailCOMPLETE en longitudinal og lateral offset ut i fra linjens retning på vei inn til knekkpunktet.

Debugger

Med den nye debuggeren i RailCOMPLETE versjon 2023.2 blir programmering og feilsøking av Lua-kode en lek! Sett breakpoints, se variablers verdier og se hvordan Lua-koden utføres – steg for steg.

Tekstelementer i 3D

Lansering av RailCOMPLETE 2023.2 nærmer seg med stormskritt! Nå blir det super-enkelt å sette på forklarende tekster i 3D-modellen. Du velger font, størrelse og tekstens tykkelse, RailCOMPLETE gjør resten.
illustration

RailCOMPLETE 2023.2

IFC export

RC 2023.2 now exports your models to IFC. The most used IFC export formats are available: IFC2x3, IFC4 and IFC4.3.

Match Lua formulas between objects

Matching Lua formulas between objects is now made easy:

(1) Select the objects that don’t contain the updated formulas…
(2) You may check in the Object Manager what the current formulas’ results are (for instance – different ‘name’ formulas).
(3) …Run the new RC-MatchFormulas command…
(4) …Then select an object that has the right Lua formulas in it.
(5) You may check again that all objects now possess the correct Lua formulas.

Interlocking control tables

Create interlockings for your signalling designs, with full control over train routes and shunting routes interlocking parameters and table presentation.

Objects in dead zones

Have you been annoyed by objects that get “NaN” (Not a Number) as a kilometer value because the track or overhead contact line it belongs to zigzags exactly where the object is located? RailCOMPLETE 2023.2 calculates the linear address of objects also in such dead zones, as specified in ISO 19148:2012. The kilometer value is taken from the kink point of the line, and then RailCOMPLETE calculates a longitudinal and lateral offset based on the direction of the line as it approaches the kink point.

Debugger

The new debugger in RailCOMPLETE version 2023.2 makes programming and debugging Lua code a breeze! Set breakpoints, view variable values and see how your Lua code executes – step by step.

Adding texts to 3D

The release of RailCOMPLETE 2023.2 is approaching rapidly! It’s now super easy to add explanatory texts to the 3D model. You choose the font, text height and thickness, and RailCOMPLETE does the rest.
illustration

Med RailCOMPLETE mot en ny arbeidshverdag

Vi lever i en tid med rivende digital utvikling på alle fronter. I enkelte bransjer har dette gitt et skrikende behov for ny kompetanse, og nå også innenfor infrastruktur. Etter 14 år som elektriker med fagbrev valgte Kristine Jensen Wendt å satse på en videreutdanning ved Fagskolen Oslo som ville gi henne et fortrinn i arbeidslivet. Ettersom hun lenge har jobbet med jernbane falt valget på oss i RailCOMPLETE som samarbeidspartner i en av hennes skoleoppgaver.

Tett samarbeid

«Å jobbe tett opp mot næringslivet innenfor min bransje er viktig og nyttig. Det er slik vi lærer mest om det som rører seg der ute. Heldigvis fikk jeg et tips av Bane NOR om å snakke med Claus Feyling i RailCOMPLETE, og det var rett og slett gull verdt. Ikke bare fikk jeg jobbet med en veldig god aktør i markedet – jeg fikk jo en privatlærer med på kjøpet!»

Kristin forteller at hun ikke bare lærte om selve modelleringen i samarbeidet med Claus, men også om krav og regler. «Mye av det han kan er ingeniørmat innen jernbaneprosjektering, så det var en spennende bonus å få med seg inn i både læringen og oppgaven.»

En skole for bransjen

Nettopp det å lære mer og ikke minst få med seg noe mer av hva man faktisk kommer til å møte der ute, er noe av det viktigste med Fagskolen Oslos oppbygging. «Da vi startet opp dette studiet i 2008 var det fullt fokus på BIM-konstruksjon for bygg og mindre anlegg,» sier Steffen Øpstad Hamborg, BIM-faglærer ved Fagskolen Oslo. «Etter hvert har næringslivet gitt klare signaler på behovet ved andre retninger, og det er klart at det er viktig for oss å da se på nettopp dette.» Steffen har lang fartstid fra skolen og forteller om en utvikling og etterspørsel som bare vokser. «Strengt tatt kan du si at studiet først fokuserte mest på selve bygget gjennom BIM-konstruksjon, så alt som var inne i det gjennom BIM-Installasjon – og nå har vi rettet søkelyset på det utenfor gjennom BIM-Anlegg Infrastruktur. Det stilles stadig høyere krav til kompetanse fra byggherrenes side, og vi vil at studentene kan være med å besvare denne kompetansen.»

Denne etterspørselen prøver Steffen og de andre ved Fagskolen Oslo å møte. «Skolen vil alltid arbeide med å møte næringslivet og bransjens behov, derfor gjør vi vårt ypperste for å innføre nye løsninger og programvare som studentene vil tilegne seg i løpet av skoleåret.

Vi fokuserer på å undervise studenter slik at de leverer god kvalitet med høy nøyaktighet og kontroll over data, uavhengig deres fremtidig rolle i arbeidslivet.»

RailCOMPLETE er en løsning som kan bidra til dette i undervisningen og som er meget relevant i forhold til næringslivet. «At programvareleverandører strekker seg langt for å tilby gratis studentversjon og opplæring for sin BIM-programvare er veldig positivt for både oss og studentene» sier Steffen.

Lisensierte programvarer inn i studiet

Kristine og de andre studentene kjenner på viktigheten av å være oppdatert på programvarefronten. «Jeg vil anbefale at man lærer litt om mange programmer for å være forberedt på hva man møter der ute» sier Kristine. «Det finnes så mange plug-ins og ulike måter å gjøre ting på, så det å få en bred erfaring med mange programmer er trolig en nøkkel for å kunne tilpasse seg det arbeidslivet vi kommer ut i.»

Claus Feyling er daglig leder i RailCOMPLETE og er tydelig på at samarbeidet med Fagskolen Oslo og Kristine Wendt har vært viktig for firmaet bak programvaren, Railcomplete AS. «Vi ønsker å komme i kontakt med skoler og studenter for at de skal kjenne vår programvare, kunne bruke denne og etterlyse denne når de kommer ut i arbeidslivet. Når ulike roller og fagdisipliner innenfor jernbane-BIM bruker RailCOMPLETE,vil arbeidet få en mye bedre samordning og arbeidsflyt, noe som igjen gir en mer effektiv arbeidshverdag.»

Railcomplete AS ønsker å nå bredere ut enn til Fagskolen Oslo «Derfor tilbyr vi nå rimelige studentlisenser til skoler over hele landet – send oss en e-post om dette er lyder interessant.» sier Claus Feyling

 

With RailCOMPLETE towards a new way of working

We live in a time of rapid digital development on all fronts. In some industries, this has resulted in an urgent need for new expertise, and now also in infrastructure. After 14 years as a qualified electrician, Kristine Jensen Wendt decided to pursue a further education programme at a professional education institution, Oslo Fagskole, which would give her an edge in the workplace. As she has worked with railways for a long time, she chose us at RailCOMPLETE as her partner for one of her school assignments.

Close co-operation

“Working closely with the business community in my industry is important and useful. That’s how we learn the most about what’s going on out there. Fortunately, I got a tip from Bane NOR to talk to Claus Feyling at RailCOMPLETE, and that was simply worth its weight in gold. Not only did I get to work with a very good player in the market – I got a private tutor in the bargain!”

Kristin says that she not only learned about modelling in her collaboration with Claus, but also about requirements and rules. “A lot of what he knows is engineering food in railway design, so that was an exciting bonus to bring into both the learning and the assignment.”

A school for the industry

One of the most important aspects of the structure of the school, Oslo Fagskole, is to learn more and, not least, to experience more of what you will actually encounter out there. “When we started this programme in 2008, there was full focus on BIM construction for buildings and small facilities,” says Steffen Øpstad Hamborg, BIM subject teacher at Oslo Fagskole. “Over time, industry has given clear signals of the need for other specialisations, and it’s clear that it’s important for us to look at this.” Steffen has a long history with the school and talks about a development and demand that is only growing. “Strictly speaking, you could say that the programme first focused mostly on the building itself through BIM Construction, then everything that was inside it through BIM Installation – and now we have focused on the outside through BIM Infrastructure. There are ever-increasing demands for expertise from clients, and we want the students to be able to help respond to this expertise.”

Steffen and the others at Oslo Fagskole are trying to meet this demand. “The school will always work to meet the needs of business and industry, so we do our utmost to introduce new solutions and software that students will acquire during the school year.

We focus on teaching students to deliver good quality, high accuracy and control over data, regardless of their future role in the labour market.”

RailCOMPLETE is a solution that can contribute to this in teaching and is highly relevant to the business world. “The fact that software suppliers go to great lengths to offer free student versions and training for their BIM software is very positive for both us and the students,” says Steffen.

Licensed software as part of the programme

Kristine and the other students recognise the importance of being up to date on the software front. “I would recommend that you learn about a lot of programmes to be prepared for what you encounter out there,” says Kristine. “There are so many plug-ins and different ways of doing things, so getting a broad experience of many programmes is probably a key to being able to adapt to the working life we’ll be entering.”

Claus Feyling is the general manager of RailCOMPLETE and is clear that the collaboration with Oslo Fagskole and Kristine Wendt has been important for the company behind the software, Railcomplete AS. “We want to get in touch with schools and students so that they are familiar with our software, can use it and request it when they enter the professional market. When different roles and disciplines within railway BIM use RailCOMPLETE, the work will have a much better coordination and workflow, which in turn provides a more efficient working day.”

Railcomplete AS wants to reach out beyond the Oslo Fagskole “That’s why we now offer affordable student licences to schools all over the country – send us an email if this sounds interesting.” says Claus Feyling.

BSI Game Event

illustration

IFC Rail 4×3

Building Smart International er en organisasjon som standardiserer utvekslingfsormat for byggebransjen. I de senere årene har de utvidet spekteret fra bygninger til langstrakte prosjekter: vei, bro, tunnel og jernbane.

Railcomplete AS har siden 2020 vært fast medlem av standardiseringskomitéen for IFC Rail 4×3 Alignment With Cant. Komitéen har tatt frem krav til utveksling av linjeobjekter. Dette innebærer presise matematiske beskrivelser for horisontalgeometri, vertikalprofil og overhøydeprofil. Det er også blitt arbeidet med å definere hvordan den presise matematiske beskrivelsen skal omsettes til 3D-geometri.

Formålet er å kunne utveksle ikke bare hvordan jernbanespor ser ut i 3D, men også hvordan de er definert innvendig. På denne måten blir det mulig for en moderne IFC-viewer å vise en posisjon ikke bare som XYZ koordinater, men også som spornavn og kilometer-verdi mens man beveger seg omkring i en IFC jernbanemodell.

BSI har organisert en «gaming event» i Roma den 28 mars 2023, i forbindelse med BSI-konferansen 27-30 mars 2023. Formålet er å signalisere til verden at IFC Rail 4×3 er klar til bruk.

Seks programvareprodusenter stiller opp

Det er seks programvareprodusenter som har stilt sine produkter til rådighet, deriblant de tre norske Railcomplete (editoren RailCOMPLETE®), Novapoint Norway (editor en Novapoint®) og Catenda (BIM collaboration tool).

Tool typeOrganisationTool for the gameType
Authoring
(editor)
ACCA usBIM Infra Desktop
Autodesk  Civil3D 2023.2 with IFC4.3 update Desktop
RailCOMPLETE RailCOMPLETE with IFC Rail 4×3 alphaDesktop
SierraSoft SierraSoft Rails Desktop
Sogelink Georail Desktop
Trimble Trimble Quadri & Novapoint Railway Desktop
Validator
or
Viewer
ACCAusBIM.idsWeb
buildingSMART bSI Validation Service   Web
Catenda Catenda HubWeb
ODA Open IFC Viewer Desktop
RDF Geometrical check + IFC validation Desktop
The Hard Code IDS checker + editor, IFC checkerWeb

Seks deltagerlag

Deltagere fra mange europeiske jernbaneforvaltninger, samt fra noen enkelt-bedrifter, har meldt seg på.

Seks lag blir satt sammen slik at hvert lag får en jevn sammensetning av erfarne og mindre erfarne brukere. Deretter vil verktøyene ved loddtrekning tilordnes de enkelte lagene. Lagene får en kort introduksjon av «sin» verktøyleverandør.

Oppgavebeskrivelsen – Challenge STN01 – Station 01

Til den fastsatte opppgaven får lagene tre timer på seg til å lage en enkel jernbanemodell, skrive den ut i IFC Rail 4×3 format, validere IFC-filen, og til sist vise den i en IFC viewer.

Oppgaven består i å lage et jernbanespor i horisontalplanet og i vertikalplanet, med varierende overhøyde, og der det settes inn to lys-signaler langs sporet. Sporets kilometerangivelser skal defineres korrekt, og lys-signalene skal plasseres på de angitte kilometer-verdiene.

IFC-filen som skal produseres skal inneholde disse elementene:

  • Verktøy identifikasjon / verktøyprodusent identifikasjon.
  • Prosjektmedarbeider / firma identifikasjon.
  • Prosjektnavn og versjon.
  •  
  • Matematisk beskrivelse av sporlinjen i horisontalgeometri, vertikalprofil og overhøyde.
  • Matematisk beskrivelse av plassering langs sporet for de to lys-signalene, med nærmere angitt side- og høydeforskyving i forhold til sporlinjen.
  • 3D-versjon av modellens innhold. Lys-signalenes utseender blir diktert av arrangementskomitéen, mens det er opp til hver utstyrsleverandør å «utbrodere» hvordan sporet ser ut i 3D.

 

Figur 1: RailCOMPLETE kombinerer Business logic (matematisk formulering) og 3D-geometri i én og samme editor

Figur 2: Alignment Manager brukergrensesnitt i RailCOMPLETE – Horisontalgeometri

Figur 3: Alignment Manager brukergrensesnitt i RailCOMPLETE – Vertikalprofil

Figur 4: Alignment Manager brukergrensesnitt i RailCOMPLETE – Overhøyde (Cant)

Og vinneren er…

Dommerpanelet vil bedømme innsats og resultat ut ifra det enkelt lags forutsetninger og det enkelte verktøys modenhet. Dommerpanelet vil kontrollere at de påkrevde elementene i IFC-filen er til stede, med korrekte / fornuftige verdier.

Det venter ære og berømmelse til laget som utpekes som vinner – men hovedvinneren er selve prosessen: Vi gjør sammen en demonstrasjon av at IFC Rail 4×3 omsider har kommet ut av dvalen og er blitt til en realitet.

Veien videre – Model View Definition

IFC er et svært rikt språk og har derfor mange ulike måter å uttrykke det samme konseptet på. For å sikre at ulike verktøyprodusenter forstår IFC-formuleringer på samme måte, slik at datautveksling mellom dem ikke gir tap av informasjon, så arbeides det for tiden med såkalte MVD: Model View Definition. Dette er et regelsett som avsender og mottager skal benytte når IFC-filer lages og når IFC-filer kontrolleres. En gitt jernbaneforvaltning, for eksempel franske SNCF, vil publisere sin egen MVD, som angir alle forventninger og tolkninger som de legger til grunn for IFC datautveksling for sitt franske jernbanenett. Dette vil sikre konsistens over tid mellom dataverktøy.

Se også…

https://www.buildingsmart.org/
https://www.buildingsmart.org/standards/rooms/railway/ticket-to-openbim/
Rome Game Event Tool Providers
https://technical.buildingsmart.org/standards/ifc/ifc-schema-specifications/

BSI Game Event

illustration

IFC Rail 4×3

BuildingSMART International (BSI) is a standardisation organisation for exchange formats for the construction industry. In recent years, it has expanded its focus from buildings to road and railway projects, including bridges and tunnels.

Railcomplete AS has been a permanent member of the standards committee for Alignments With Cant of the IFC Rail 4×3 standard since 2020. The committee has developed specifications for the exchange of alignment objects, generating accurate mathematical descriptions for horizontal geometry, vertical profile and cant profile. Work has also been carried out to define the rules for translating a precise mathematical description into 3D geometry.

The aim is to be able to exchange not only the appearance of the tracks in 3D, but also the way they are defined internally. It will thus be possible for a modern IFC viewer to display a position not only in XYZ coordinates, but also in the form of a track name and a mileage value, while moving around in an IFC railway model.

During the International Standards Summit, which will be held from 27 to 30 March 2023 in Rome, BSI is organising a Serious Game event to show that the IFC Rail 4×3 standard is ready for use.

Six software producers will be present

Six software companies made their products available, including three Norwegian companies: Railcomplete (publisher RailCOMPLETE®), Novapoint Norway (publisher Novapoint®) and Catenda (BIM collaboration tool).

Tool typeOrganisationTool for the gameType
Authoring
(editor)
ACCA usBIM Infra Desktop
Autodesk  Civil3D 2023.2 with IFC4.3 update Desktop
RailCOMPLETE RailCOMPLETE with IFC Rail 4×3 alphaDesktop
SierraSoft SierraSoft Rails Desktop
Sogelink Georail Desktop
Trimble Trimble Quadri & Novapoint Railway Desktop
Validator
or
Viewer
ACCAusBIM.idsWeb
buildingSMART bSI Validation Service   Web
Catenda Catenda HubWeb
ODA Open IFC Viewer Desktop
RDF Geometrical check + IFC validation Desktop
The Hard Code IDS checker + editor, IFC checkerWeb

Six teams

The participants come from various European railway administrations and service companies.

Six teams will be formed. Each team will be a balanced mix of novice and experienced users. Tools will be allocated to each team by lottery and each team will receive a short introduction from “their” tool provider.

Description of Challenge STN01 – Station 01

From the dataset provided, teams will have three hours to create a simple railway model, print it in IFC Rail 4×3 format, validate the IFC file and finally display the railway model in an IFC viewer.

The railway track proposed for this challenge has horizontal and vertical curves and variable superelevation. Two optical signals are to be inserted along the track. The track mileage must be correctly defined, and the optical signals must be placed at specified mileage points.

The IFC file produced shall contain the following elements:

– Identification of the software and its publisher.

– Identification of the company and the employee carrying out the project.

– Name and version of the project.

– Coordinate Reference System.

– Mathematical description of the track alignment in terms of horizontal geometry, vertical profile and cant (superelevation).

– Mathematical description of the linear placement of the two optical signals, with a specified lateral and vertical offset from the track alignment.

– 3D version of the model content. The organising committee dictates the appearance of the optical signals; each supplier is responsible for the 3D appearance of the track.

Figure 1: RailCOMPLETE combines business logic (mathematical formulation) and 3D geometry in a single editor

Figure 2: The Alignment Manager user interface in RailCOMPLETE – Horizontal Geometry

Figure 3: The Alignment Manager user interface in RailCOMPLETE – Vertical profile

Figure 4: The Alignment Manager user interface in RailCOMPLETE – Cant (superelevation)

And the winner is…

The jury will evaluate the effort and the result according to the team and the maturity of the tool used. The jury will check that the required elements are present in the IFC file, and that their values are correct.

Honour and glory await the winning team – but the first winner is the process itself: together we will have demonstrated that the IFC Rail 4×3 standard has become a reality.

The way forward – Model View Definition

The IFC language is extremely rich and therefore there are many ways to express the same concept. To ensure that there is a common understanding of IFC formulations, so that the exchange of data between partners does not result in loss of information, work is underway to specify the Model View Definition (MVD). This is a set of rules to be used by the sender and receiver when creating and checking IFC files. A particular railway administration, such as SNCF, will publish its own MVD, which will specify all the expectations and interpretations it applies to the exchange of IFC data for its own railway network. This will ensure consistency over time between data tools.

See also…

https://www.buildingsmart.org/

https://www.buildingsmart.org/standards/rooms/railway/ticket-to-openbim/

Rome Game Event Tool Providers

https://technical.buildingsmart.org/standards/ifc/ifc-schema-specifications/

BSI Game Event

illustration

IFC Rail 4×3

BuildingSMART International (BSI) ist eine Standardisierungsorganisation für Austauschformate für die Bauindustrie. In den letzten Jahren hat sie ihren Fokus von Gebäuden auf Straßen- und Eisenbahnprojekte, einschließlich Brücken und Tunnel, erweitert.

Railcomplete AS ist seit 2020 ständiges Mitglied des Normenausschusses für Alignments With Cant des IFC Rail 4×3 Standards. Das Komitee hat Spezifikationen für den Austausch von Gleislagedaten entwickelt einschließlich mathematische Beschreibungen der horizontalen Geometrie, des vertikalen Profils und des Überhöhungsprofils. Auch die Regeln für die Übersetzung einer genauen mathematischen Beschreibung in 3D-Geometrie wurden bearbeitet.

Ziel ist, nicht nur das Lage der Gleise in 3D auszutauschen, sondern auch die die interne Eigenschaften. So wird ein moderner IFC-Viewer bei der Bewegung in einem IFC-Eisenbahnmodell nicht nur XYZ-Koordinaten, sondern auch z.B. Gleisnamen und  Kilometerstandes anzeigen.

Während des International Standards Summit, der vom 27. bis 30. März 2023 in Rom stattfinden wird, organisiert BSI ein Serious Game-Event, um vor zu zeigen, dass der IFC Rail 4×3 Standard einsatzbereit ist.

Sechs Softwarehersteller

Sechs Softwarehersteller stellten ihre Produkte zur Verfügung, darunter drei norwegische Unternehmen: Railcomplete (Herausgeber RailCOMPLETE®), Novapoint Norway (Herausgeber Novapoint®) und Catenda (BIM-Kollaborationstool).

Tool typeOrganisationTool for the gameType
Authoring
(editor)
ACCA usBIM Infra Desktop
Autodesk  Civil3D 2023.2 with IFC4.3 update Desktop
RailCOMPLETE RailCOMPLETE with IFC Rail 4×3 alphaDesktop
SierraSoft SierraSoft Rails Desktop
Sogelink Georail Desktop
Trimble Trimble Quadri & Novapoint Railway Desktop
Validator
or
Viewer
ACCAusBIM.idsWeb
buildingSMART bSI Validation Service   Web
Catenda Catenda HubWeb
ODA Open IFC Viewer Desktop
RDF Geometrical check + IFC validation Desktop
The Hard Code IDS checker + editor, IFC checkerWeb

Sechs Teams

Die Teilnehmer kommen aus verschiedenen europäischen Netzbetreiber und Dienstleistungsunternehmen.

Es werden sechs Teams gebildet, so dass jedes Team aus einer ausgewogenen Mischung von erfahrenen und weniger erfahrenen Nutzern besteht. Die Werkzeuge werden dann jedem Team per Los zugeteilt. Die Teams erhalten von “ihrem” Werkzeuglieferanten eine kurze Einführung.

Beschreibung der Challenge STN01 – Station 01

Die Teams haben drei Stunden Zeit, um anhand des bereitgestellten Datensatzes ein einfaches Gleismodell zu erstellen, es im IFC Rail 4×3-Format aus zu drucken, die IFC-Datei zu validieren und schließlich das Gleismodell in einem IFC-Viewer anzuzeigen.

Die für diese Aufgabe vorgeschlagene Strecke hat horizontale und vertikale Kurven und variable Überhöhungen. Zwei Lichtsignale sollen entlang der Strecke eingefügt werden. Die Kilometerpunkte (Km) des Gleises müssen korrekt definiert werden, und die Lichtsignale müssen an bestimmten Streckenpunkten platziert werden.

Die erstellte IFC-Datei muss die folgenden Elemente enthalten:

– Identifikation der Software und ihres Herausgebers.

– Identifizierung des Unternehmens und des Mitarbeiters, der das Projekt durchführt.

– Name und Version des Projekts.

– Koordinatreferenzsystem.

– Mathematische Beschreibung der Gleisachse in Bezug auf die horizontale Geometrie, das vertikale Profil und die Neigung (Überhöhung).

– Mathematische Beschreibung der linearen Anordnung der beiden Lichtsignale mit einem angegebenen seitlichen und vertikalen Versatz zur Gleisausrichtung.

– 3D-Version des Modellinhalts. Das Erscheinungsbild der Lichtsignale wird vom Organisationskomitee vorgegeben; für die 3D-Darstellung der Strecke ist jeder Anbieter verantwortlich.

 

Abbildung 1: RailCOMPLETE vereint Geschäftslogik (mathematische Formulierung) und 3D-Geometrie in einem einzigen Editor.

Abbildung 2: Die Benutzeroberfläche des Achsmanagers in RailCOMPLETE – Horizontale Geometrie.

 

 

Abbildung 3: Die Benutzeroberfläche des Achsmanagers in RailCOMPLETE – Vertikales Profil.

Abbildung 4: Die Benutzeroberfläche des Achsmanagers in RailCOMPLETE – Überhöhung.

Und der Gewinner ist…

Die Jury wird den Aufwand und das Ergebnis je nach Team und Reifegrad des verwendeten Werkzeugs bewerten. Die Jury prüft, ob die geforderten Elemente in der IFC-Datei vorhanden sind und ob ihre Werte korrekt sind.

Ehre und Ruhm warten auf das Siegerteam – aber der erste Gewinner ist der Prozess selbst: Gemeinsam haben wir bewiesen, dass der IFC Rail 4×3 Standard Realität geworden ist.

Der Weg in die Zukunft – Model View Definition

Die IFC-Sprache ist extrem reichhaltig und daher gibt es viele Möglichkeiten, ein und dasselbe Konzept auszudrücken. Um sicherzustellen, dass es ein gemeinsames Verständnis der IFC-Formulierungen gibt, damit der Datenaustausch zwischen den Partnern nicht zu Informationsverlusten führt, wird derzeit den Model View Definition (MVD) erarbeitet. Dabei handelt es sich um eine Reihe von Regeln, die von Sender und Empfänger bei der Erstellung und Überprüfung von IFC-Dateien zu verwenden sind. Eine bestimmte Eisenbahnverwaltung, wie z. B. die SNCF, wird ihre eigene MVD veröffentlichen, in der alle Erwartungen und Interpretationen festgelegt sind, die sie für den Austausch von IFC-Daten für ihr eigenes Eisenbahnnetz anwendet. Dadurch wird die Konsistenz zwischen den Datenwerkzeugen im Laufe der Zeit sichergestellt.

Siehe auch…

https://www.buildingsmart.org/

https://www.buildingsmart.org/standards/rooms/railway/ticket-to-openbim/

Rome Game Event Tool Providers

https://technical.buildingsmart.org/standards/ifc/ifc-schema-specifications/

Multiconsult: RailCOMPLETE® is simple and incredibly advanced at the same time.

Instead of spending time correcting mistakes, we can spend time creating our own solutions. RailCOMPLETE is simple and unbelievably advanced at the same time. This is fun to work with, says Svein Magnus Furu, consulting engineer at Multiconsult..

bildet viser en mann som peker på illustrasjoner på en tavle
Illustration: Railcomplete AS

He was one of the first in Multiconsult to adopt RailCOMPLETE.

“We heard about RailCOMPLETE from our network and started testing it. We liked it, and we have been fully using it for about three years”, Furu says.

Multiconsult is one of Norway’s and Scandinavia’s leading consulting companies within architecture, technical consultancy and planning. Of the many subject areas, the area of ​​Transport and Mobility is central, which, among other elements, involves designing of railway solutions and stations.

“We had an early opportunity to test the solution. The developers have kept in touch and listened to many of our suggestions. Being able to take part in the process of developing the system at the same time as we work on projects has been a slightly different way of thinking. It has been very useful”, Furu says.

An elegant solution

Designing and developing solutions for railways is an extremely interdisciplinary process with many areas to be adapted between eachother. Lots of objects within the various subject areas must be placed and coordinated, and adjustments take place continuously in the design process.

“In the past, we have spent a lot of time designing drawings and models. It was a very manual process with a huge risk of errors. We used ‘dumb’ systems that didn’t talk to each other, where everything had to be entered manually. RailCOMPLETE solves this in a very elegant way”, Furu says.

“When you now make changes, you do it in a central database, and all elements in the system are automatically updated. This means that a substantial part of the process that was previously manual has been automated. At the same time, we have removed many sources of errors. This is a great strength of the system”, he adds.

Changes are made automatically

Multiconsult uses the system from RailCOMPLETE primarily for the design of overhead catenary systems (OCS) and earthing. A central part of designing a railway with all elements and objects is to create a three-dimensional CAD representation.

“The part of the program that creates a 3D representation is closely linked to the database. You thereby avoid a lot of ‘fiddling’, for example when moving an OCS pole. Now you can just change numerical values, and everything will update. If you move an OCS pole by three meters, then the many other items who are dependent must be adapted. Before, as mentioned, this had to be done manually – now, it is done automatically”.

Furu explains that he once did a test to check how long it took him to make an exact replica of a three kilometer long railway catenary network – in both 2D and 3D.

“It took a tenth of the usual time to get to an 80 percent level of quality, and that is very good”, Furu says.

bildet viser fire menn rundt et bort som ser på en skjerm med illustasjoner
Illustration: Railcomplete AS

“Does this mean that projects can also become less expensive to implement?”

“Yes, it does. We see this as a competitive advantage for us. Companies that use RailCOMPLETE have a competitive edge over those who don’t, simply because of the achieved quality. With RailCOMPLETE, we have good control over data quality, and our data are always up to date”, Furu says.

Some errors and a lot of positive sides

RailCOMPLETE is relatively new. It is developed in collaboration with the end users, which is a collaboration form with various challenges for users.

“The system is fun to work with because it’s fun to obtain results quickly, a joy that is probably inherent in most people. But there are some frustrations and challenges here too. It’s not all ‘gold’, but there is a lot that is very positive”, Furu says.

“Where do you think RailCOMPLETE can improve?”

“Working with RailCOMPLETE is a little different from other systems. We are closely involved in the development process. While this ensures rapid release of new features, it also leads to buggy releases which requires us to find workarounds until such bugs have been rectified”, Furu says.

He nevertheless summarizes that users have good control over objects and data, and the time to obtain OK data quality in a model is short.

Multiconsult: RailCOMPLETE er både enkelt og ufattelig avansert på samme tid

– I stedet for å bruke tid på å rette opp feil, kan vi bruke tid på å lage egne løsninger. RailCOMPLETE er både enkelt og ufattelig avansert på samme tid. Sånt er det gøy å jobbe med, sier rådgivende ingeniør Svein Magnus Furu i Multiconsult.

bildet viser en mann som peker på illustrasjoner på en tavle
Illustrasjon: Railcomplete AS

Han var en av de første i Multiconsult som tok i bruk RailCOMPLETE.

– Vi hørte om RailCOMPLETE via våre nettverk, så vi testet det ut litt. Vi likte det og begynte virkelig å ta det i bruk for omtrent tre år siden, sier Furu i Multiconsult.

Multiconsult er et av Norges og Skandinavias ledende miljøer innen arkitektur, teknisk rådgiving og prosjektering. Av mange fagområder er området Samferdsel og Mobilitet sentralt, som blant annet innebærer å prosjektere for eksempel jernbaneløsninger og stasjoner.

– Vi fikk tidlig mulighet til å teste løsningen, og de har hele veien vært hold kontakt med oss og hørt på mange av våre innspill. Det å kunne være med på prosessen med utviklingen av systemet samtidig som vi jobber på prosjekter har vært en litt annen måte å tenke på. Det har vært veldig nyttig, sier Furu.

Løser det på en veldig elegant måte

Prosjektering og utvikling av løsninger for jernbane er en ekstremt tverrfaglig prosess med mange fagområder som må tilpasses hverandre. Det er blant annet mange objekter innen de ulike fagområdene som skal plasseres og koordineres, og justeringer foregår kontinuerlig i designprosessen.

– Tidligere har vi brukt mye tid på å utforme tegninger og modeller. Det var en veldig manuell prosess med svært mange feilkilder. Vi brukte det vi kan kalle «dumme» systemer som ikke snakket sammen, der alt måtte legges inn manuelt. Dette løser RailCOMPLETE på en veldig elegant måte, sier Furu.

– Nå er det slik at når du gjør en endring, så gjør du det i en sentral database, og alle elementer oppdaterer seg automatisk i systemet. Det gjør at vi får automatisert veldig mye av den prosessen som før var manuell. Samtidig har vi fjernet mange feilkilder, og det er veldig mange endringer hele tiden. Dette er en veldig styrke ved systemet, legger han til.

Endringer går automatisk

Multiconsult bruker systemet fra RailCOMPLETE først og fremst innen kontaktledningsfaget og jording. En sentral del av å det å prosjektere jernbane med alle elementer og objekter, er å modellere en tredimensjonal kopi.

– Koblingen med den delen av programmet som lager en 3D-modell henger tett sammen med databasen, og på grunn av dette slipper man også veldig mye fikling, for eksempel når man skal flytte en stolpe. Nå kan man bare gå inn og endre tallene, så oppdaterer alt seg. Hvis man flytter på en mast tre meter, må det gjøres endringer mange steder. Før måtte man som nevnt gjøre dette manuelt, nå går det automatisk.

Furu forklarer at han gjorde en test en gang, der han ville sjekke hvor lang tid han brukte på å lage en eksakt replika av et kontaktledningsnett til jernbanen på 3 kilometer – i både 2D og 3D.

– Det tok en tiendedel av tiden det vanligvis tok å komme til et 80 prosent-nivå i kvalitet, og det er veldig bra, sier Furu.

bildet viser fire menn rundt et bort som ser på en skjerm med illustasjonerIllustrasjon: Railcomplete AS

– Betyr dette at prosjekter også kan bli rimeligere å gjennomføre?

– Ja, det gjør det jo. Vi ser på dette som et konkurransefortrinn for oss, på den måten at de av våre konkurrenter som bruker det har et konkurransefortrinn overfor de som ikke bruker det, rett og slett på grunn av kvaliteten. Med dette har vi god kontroll, og dataene er alltid oppdatert, sier Furu.

Noen feil og mye som er positivt

Men systemet fra RailCOMPLETE er relativt nytt. Det utvikles i samarbeid med de som bruker det, som er en form som kan skape ulike utfordringer for brukerne.

– Systemet er morsomt å jobbe med fordi det er gøy å få resultater raskt, en glede som vel er iboende i de fleste. Men det er noen frustrasjoner og utfordringer her også, så det er ikke bare gull. Men det er veldig mye som er veldig positivt, sier Furu.

– Hva tenker du at RailCOMPLETE kan bli bedre på?

– Å jobbe med dette systemet er litt annerledes enn andre systemer. Vi får muligheten til å være med veldig nært på prosessen. Det er likevel en del bugs i programvaren, som er irriterende og det kan være litt beta-preg på en del av programvaren. Vi forstår også at det er krevende for et program som skal kunne kjøres på et stort antall typer pc-er med ulik alder for eksempel. Men vi skulle gjerne vært foruten bugs-ene, sier Furu.

Han oppsummerer likevel med at man har god kontroll på objektene og data i systemet, og at det tar veldig kort tid før man har en ok kvalitet på en modell. Furu liker også brukergrensesnittet.

Railcomplete at InnoTrans 2022

The benefits of RailCOMPLETE (R)

RailCOMPLETE® is an AutoCAD® plug-in for planning railway systems with a high level of detail. We combine the planning of control and safety technology, overhead lines, track systems, cable ducts, low-voltage systems and earthing in one tool. Since 2015, we have been working tirelessly and passionately to revolutionise the world of planning tools and deliver real added value to our customers. With RailCOMPLETE, we want to make our contribution to the modernisation of the rail industry, digital planning processes and the achievement of uniform standards in the European rail market.

We have come a long way in recent years and have continuously improved and expanded RailCOMPLETE. In the meantime, the tool has a range of functions that partially automate the planning process for control and safety technology and overhead contact line systems.

This has not gone undetected in the railway industry: Our first customer was the engineering service provider Norconsult AS in Norway, which is still Railcomplete AS’ largest customer. Since then, the companies Sweco and Multiconsult have joined. These three companies are leaders in overhead contact line planning in Norway. Norconsult is also a planning office in the field of control and safety technology for mainline railway.

Cooperations with SNCF, Deutsche Bahn and Mitsubishi Heavy Industries Ltd. have already demonstrated the benefits of RailCOMPLETE far beyond the Norwegian borders.

InnoTrans is the world’s largest trade fair for transport technology. Every two years, Berlin becomes the meeting place for the industry to present innovations, to explore new trends and to exchange ideas.

Over the past few years, RailCOMPLETE has been continuously expanded and improved in terms of function, scope and user experience. We will present the results of our work and the possibilities in planning processes using RailCOMPLETE at two demo stands.

We will give an introduction to the tool and show how RailCOMPLETE can save time in the planning process, minimise errors and save personnel resources on the basis of concrete use cases.

Would you like to receive our newsletter?